AKTY PRAWNE

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktów prawnych przydatnych w naszej pracy. Lista została przygotowana przez Pana Ryszarda Bryłę, członka OSPSBHP Oddział w Katowicach, autora książek oraz artykułów w prasie branżowej. Dziękujemy Panu Ryszardowi za poświęcony czas i zapraszamy do korzystania. 

 

 

 

 

 

 

 

OSPSBHP – WYBRANE AKTY PRAWNE – INNE ŹRÓDŁA

                                                                                                                 

 

 

Unormowania prawne i inne źródła

Od autora:

Proponowane sposoby wyszukiwania aktów prawnych:

Przy wyszukiwaniu aktów prawnych zalecamy wykorzystać bazę „Internetowy System Aktów Prawnych „ISAP” – przygotowaną przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera ona opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych, opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim - wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.  Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz. U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Przy wyszukiwaniu aktów prawnych wydanych po tym terminie, w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola „numer" lub wpisywać w to miejsce „0”.

Przykład:    GOOGLE: isap > Wyszukiwanie > Dz. U.: Rok ; Nr ; Poz.

 

Literatura - akty prawne i inne źródła

 

Proponowane sposoby wyszukiwania aktów prawnych:

Przy wyszukiwaniu aktów prawnych zalecamy wykorzystać bazę „Internetowy System Aktów Prawnych „ISAP” – przygotowaną przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera ona opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych, opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim - wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.  Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz. U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Przy wyszukiwaniu aktów prawnych wydanych po tym terminie, w formularzu do zadawania pytań należy podać tylko rok i pozycję lub wpisywać w to miejsce „0”.

GOOGLE: isap > Wyszukiwanie > Dz. U.: Rok ; Nr ; Poz.

  • Literatura

I.1. Unormowania prawne – stan prawny na 05.03.2019

1.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2018, poz. 1025).

3. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

4. Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz.1376 ze zm.).

5.Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1270).

6.Ustawa z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. w Dz. U. z 2017, poz. 1260 ze zm.).

7. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. w Dz. U. z 2018, poz. 620).

8. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.).

9. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. w Dz. U. 2017 r., r., poz. 786 ze zm.).

10. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz.1351).

11. Ustawa z 23 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 ze zm.).

12. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).

13. Ustawa z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. w Dz. U. 2017, poz. 1261).

14. Ustawa – Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

15. Ustawa  z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 143).

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.).

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.).

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 870).

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1618).

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do/z pracy oraz terminu jej sporządzania (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 924). Rozporządzenie 

22. Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r.. w sprawie wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 227, poz. 2298).

23. Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku (Dz. U. z 2009 r., nr 14, poz. 80 ze zm.).

24. Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku (Dz. U. z 2010 r., nr 218, poz. 1440).

25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 227).

26. Rozporządzenie Rady Min. z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1367).  27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., nr 148, poz. 973).

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).

29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., nr 40, poz. 470).

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych i innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. w Dz. U. z 2018 poz. 1139).

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r., poz. 796).

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie  wykazu  prac  wzbronionych  młodocianym  i  warunków  ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1509).

36. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z 30  października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 ze zm.).

47. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228 ze zm.).

48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005, nr 259, poz. 2173).

49. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 817).

50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1488).

51. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych , ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 890 ze zm.).

52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., nr 81, poz. 716 ze zm.).

53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).

54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

55. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 894).

56. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r., nr 60, poz. 279).

57. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

 58. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

59. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. w Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

60. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263 ze zm.).

61. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 ze zm.).

62. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).

63. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., nr 6, poz. 69 ze zm.).

64. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 8 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki (Dz. U. z 2001r., nr 135, poz. 1516 ze zm.).

65. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

I.2. Inne źródła

1. Bogdan Rączkowski – BHP w praktyce; Wyd. ODDK; Gdańsk 2018

2. Ryszard Bryła: Bezpieczeństwo i higiena pracy; Wyd. ELAMED; Katowice 2011

3. Ryszard Bryła: Bezpieczne stanowisko pracy; Wyd. ELAMED; Katowice 2007

4. Materiały internetowe CIOP i PIP – tutaj w zakładkach „Przepisy BHP”

Niektóre materiały można pobrać wpisując do wyszukiwarki GOOGLE:

Promotor BHP nr/rok; np.: Promotor BHP 1/2018 ( tutaj - wszystkie artykuły z tego wydania, m.in. – pierwsza pomoc oraz środki ochrony indywidualnej);

Promotor BHP 1/2019 ( tutaj - wszystkie artykuły z tego wydania, m.in. – środki ochrony indywidualnej);

Promotor BHP 3/2018 lub 1/2019 albo 3/2019    itd. lub szukać w ARCHIWUM PROMOTORA BHP.

Także artykuły z innych czasopism branżowych można pobrać z Internetu…

 

Przygotował: Ryszard Bryła

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAAMY, ŻE Z POWODU ŚMIERCI AUTORA TEGO OPRACOWANIA AKTY PRAWNE MOGĄ BYĆ JUŻ NIEAKTUALNE !

Zapraszam osobę, która chce kontynuować pracę ś.p. Ryszarda Bryła o kontakt z administratorem strony:

Stefan Jastrzębski, tel.602 367 248